Placement test for young learners

Bài test gồm động từ to be, HAVE GOT , CAN, thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, giới từ. Bài test chứa 40 câu hỏi trắc nghiệm. Nếu điểm trên 28 -> level A1 CEFR. Nếu điểm trên 36 -> level A2 CEFR

Ngày đăng: 04-04-2017

3,388 lượt xem

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha